عضویت ورود

کدال خوانی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/07/03

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4000303

تاریخ برگزاری : 4 مهر ماه
روز یکشنبه

کدال خوانی

- کدال چیست؟

- چگونه گزارشات را پیدا کنیم؟

- گزارشات ماهانه

- گزارشات میان دوره ای

- گزارشات سالانه و تلفیقی

- افشای اطلاعات الف و ب

- فرایند افزایش سرمایه

- اطلاعات مجامع