عضویت ورود

ارزش زمانی پول

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 04:00ساعت

کد : 4001901

تاریخ برگزاری : 27 و 29 شهریور ماه
روزهای شنبه و دوشنبه

ارزش زمانی پول

- تعریف و مفاهیم ارزش زمانی پول

- مثال هایی از کاربرد ارزش زمانی پول

- کاربرد های ارزش زمانی پول

- نمودار خط زمانی

- سرمایه گذاری یک دوره ای

- سرمایه گذاری چند دوره ای

- عامل ارزش فعلی و عامل ارزش آتی

- رابطه نرخ تنزیل و ارزش زمانی پول

- دوره های زمانی کمتر از یک سال

- بهره مرکب پیوسته

- نرخ بهره موثر سالانه

- محاسبه تعداد دوره و نرخ بهره

- خالص ارزش فعلی ( NPV )

- جریانات نقدی خاص

- نرخ تنزیل