عضویت ورود


کدال خوانی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: مبتدی

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4000304

تاریخ برگزاری : 10 مرداد ماه
روز یکشنبه

کدال خوانی

- کدال چیست؟

- چگونه گزارشات را پیدا کنیم؟

- گزارشات ماهانه

- گزارشات میان دوره ای

- گزارشات سالانه و تلفیقی

- افشای اطلاعات الف و ب

- فرایند افزایش سرمایه

- اطلاعات مجامع