عضویت ورود
اطلاعیه


تجزیه و تحلیل صورت های مالی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 6,900,000 ريال

دوشنبه 17:00 - 20:00
چهارشنبه 17:00 - 20:00

مبلغ نهایی : 6,900,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

کد : 4011602

تاریخ برگزاری : تمدید مهلت ثبت‌نام

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

- آشنایی با استانداردهای حسابداری و سازوکارهای گزارشگری مالی

- آشنایی با صورت سود و زیان همراه با بررسی گزارش‌های شرکت‌ها در کدال

- آشنایی با صورت سود و زیان جامع همراه با بررسی گزارش‌های شرکت‌ها در کدال

- آشنایی با صورت وضعیت مالی همراه با بررسی گزارش‌های شرکت‌ها در کدال

- آشنایی با صورت تغییرات در حقوق مالکانه همراه با بررسی گزارش‌های شرکت‌ها در کدال

- آشنایی با صورت جریان های نقدی همراه با بررسی گزارش‌های شرکت‌ها در کدال

- تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

- آشنایی با مبانی اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی