عضویت ورود


واگرایی های قیمتی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شنبه 17:00 - 20:00

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4012301

تاریخ برگزاری : 19 مهر ماه
روز سه‌ شنبه

واگرایی های قیمتی

- آشنایی با مفهوم واگرایی قیمتی
- واگرایی قیمتی معمولی RD
- واگرایی قیمتی مخفی HD