عضویت ورود


چارت پترن ها از دیدگاه کلاسیک

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 450,000 ريال

مبلغ نهایی : 450,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

کد : 4012101

تاریخ برگزاری : از 13 شهریور ماه
روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه

چارت پترن‌ها از دیدگاه کلاسیک

- مقدمه ای بر الگوی کلاسیک


- معرفی الگوهای ادامه دهنده
  - الگوی مثلث
  - الگوی کنج
  - الگوی مستطیل
  - الگوی پرچم

- معرفی الگوهای بازگشتی
  - الگوی کف و سقف دوقلو
  - الگوی کف و سقف سه قلو
  - الگوی سر و شانه