عضویت ورود

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/09/21

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4000904

تاریخ برگزاری : 22 آذر ماه
روز دوشنبه

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

- آشنایی با انواع سرمایه گذاری(مستقیم و غیر مستقیم)

- مفهوم ریسک و بازده( میزان ریسک و بازده هر صندوق)

- آشنایی با ماهیت صندوق های سرمایه گذاری

- آشنایی با ارکان صندوق ها

- آشنایی با اساسنامه و امید نامه صندوق ها

- آشنایی با مفاهیم ابتدایی مانند (nav، آلفا ، بتا، ضامن نقد شوندگی، کوچک و بزرگ بودن و غیره)

- نحوه ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری

- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری سهامی

- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری مختلط

- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری درطلا

- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

- انتخاب بهینه صندوق