عضویت ورود

تحلیل بنیادی مقدماتی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/09/07

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 18:00ساعت

کد : 4001004

تاریخ برگزاری : از 8 آذر ماه
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

تحلیل بنیادی مقدماتی

جلسه اول

• آشنایی با سایت CODAL

• افزایش سرمایه و انواع آن

• آشنایی با حق تقدم

جلسه دوم

• توضیحات کلی از تحلیل بنیادی در بازار مالی

• هرم تحلیل بنیادی

جلسه سوم

• تشریح صورت های مالی

• نحوه گزارش دهی صورت های مالی

• توضیح گزارشات سایت کدال

• مطالعه یادداشت های همراه صورت مالی

• نحوه بررسی جریان وجوه نقد و نتیجه گیری

جلسه چهارم

• ترازنامه

• تشریح کامل اجزای ترازنامه

• نحوه چینش آیتم های مالی در ترازنامه

• آشنایی با نحوه ارزیابی شرکت ها بر اساس ترازنامه

• تشریح صورت سود و زیان و بررسی حاشیه سود خالص و ناخالص

جلسه پنجم

• ارزش گذاری بر اساس P/E ( شرکت های تک محصولی )

• تمرین اکسل

جلسه ششم

• تمرین اکسل و ارزش گذاری بر اساس P/E ( شرکت های صادراتی و چند محصولی)