عضویت ورود

آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/08/23

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4000504

تاریخ برگزاری : 23 آبان ماه
روز یکشنبه

آشنایی با افزایش سرمایه  مجامع

بررسی انواع افزایش سرمایه و شرح ماهیت  انواع مجامع

محاسبه قیمت تئوریک پس از مجامع

انوع مجامع بورسی

زمان برگزاری مجامع

نحوه تشکیل مجامع

نحوه اطلاع رسانی مجامع

حد نصاب تشکیل مجامع

شرح وظایف و اختیارات مجامع

دسترسی به مصوبات مجامع 

نکات مهم در باره زمان توقف و بازگشایی قبل و  بعد از مجامع

نکات کشف قیمت بازگشایی سهم بعد از مجامع

اطلاعات لازم مربوط به سود نقدی تصویب شده در مجامع