عضویت ورود

تحلیل بنیادی پیشرفته

کد : 4001405

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مجید مهرعلی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 10 آبان ماه
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

شروع : 1400/08/10

پایان : 1400/09/03

ظرفیت باقیمانده : 19

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4001306

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : مهبد قندچی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 11 آبان ماه
روزهای سه شنبه و پنجشنبه

شروع : 1400/08/11

پایان : 1400/09/02

ظرفیت باقیمانده : 70

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال جامع

کد : 4000607

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : حامد ذوالفقاری

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 15 آبان ماه
روزهای شنبه و سه شنبه

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/09/06

ظرفیت باقیمانده : 143

نوع دوره : مجازی

آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع

کد : 4000504

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : امین بهمنش

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : 23 آبان ماه
روز یکشنبه

شروع : 1400/08/23

پایان : 1400/08/23

ظرفیت باقیمانده : 191

نوع دوره : مجازی