ورود

تحلیل بنیادی مقدماتی

کد : 4001002

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 18:00ساعت

استاد : حامد مظفری

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 4 مرداد ماه
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

شروع : 1400/05/04

پایان : 1400/05/04

ظرفیت باقیمانده : 101

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4001304

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 9 مرداد ماه
روزهای شنبه و پنجشنبه

شروع : 1400/05/09

پایان : 1400/06/13

ظرفیت باقیمانده : 103

نوع دوره : مجازی

کدال خوانی

کد : 4000304

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : ایمان کرمی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : 10 مرداد ماه
روز یکشنبه

شروع : 1400/05/10

پایان : 1400/05/10

ظرفیت باقیمانده : 119

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال مقدماتی

کد : 4000601

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : از 17 مرداد ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

شروع : 1400/05/17

پایان : 1400/06/23

ظرفیت باقیمانده : 136

نوع دوره : مجازی