عضویت ورود
دوره های برگزار شده در مهر ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1مبانی ورود به بورس کد 313 مهر ماه17-20آقای سید احسان مدنی
2کدال خوانی کد 314 مهر ماه17-20آقای ایمان کرمی
3استراتژی معاملاتی کد 216 مهر ماه18-21آقای سلمان یزدانی
4تابلو خوانی کد 5210 مهر ماه17-20آقای سید مهدی تقوی
5تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 51011 مهر ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
6تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 61217 مهر ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
7تجزیه و تحلیل صورت های مالی کد 2526 مهر ماه17-20آقای محمد امین خانلرخانی