عضویت ورود
مرداد ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1تحلیل بنیادی مقدماتی کد 264 مرداد ماه17-20آقای حامد مظفری
2کدال خوانی کد 4110 مرداد ماه17-20آقای ایمان کرمی
3تحلیل امواج الیوت کد 1513 مرداد ماه18-20آقای برزو حق شناس
4تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 41016 مرداد ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
5فیلتر نویسی کد 2316 مرداد ماه17-20آقای دکتر رامین حبیب زاده
6تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 41217 مرداد ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
7روانشناسی معاملات کد 2125 مرداد ماه18-21آقای قاسم کریمی