عضویت ورود
دوره های برگزار شده در فروردین ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1مبانی ورود به بورس کد1114 فروردین ماه16-20آقای حامد مظفری
2تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 1814 فرودین ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
3تحلیل بنیادی پیشرفته کد1715 فروردین ماه17-20آقای مجید مهرعلی
4تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 1815 فرودین ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
5روانشناسی معاملات کد 1116 فروردین ماه18-21آقای قاسم کریمی
6افزایش سرمایه و مجامع کد 1119 فرودین ماه15-18آقای امین بهمنش
7سیستم معاملاتی ایچیموکو کد 1222 فروردین ماه18-21آقای قاسم کریمی