عضویت ورود
دوره های برگزار شده در شهریور ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1تحلیل بنیادی پیشرفته کد 461 شهریور ماه17-20آقای حامد مظفری
2آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد 311 شهریور ماه17-20آقای امین بهمنش
3تابلو خوانی کد 428 شهریور ماه17-20آقای حسین حشمت پسند
4آشنایی با صندوق ها کد 3115 شهریور ماه17-20آقای ایمان کرمی
5تحلیل بنیادی مقدماتی کد 3617 شهریور ماه17-20آقای مجید مهرعلی
6فیلتر نویسی در سایت tsetmc کد 3222 شهریور ماه17-20آقای امین کشاورزی
7تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 5822 شهریور ماه17-20آقای مهبد قندچی
8ارزش زمانی پول کد 1223 شهریور ماه18-20آقای محمدجواد عبدالهی