عضویت ورود
شرکت های سهامی

شركت های سهامی

شرکت های سهامی یکی از انواع هفت گانه قانون تجارت به شمار می رود. بر اساس ماده 1 قانون تجارت شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و نوع مسئولیت سهامداران در این شرکت ها از نوع محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. بر اساس ماده 4 قانون تجارت شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند:

  شرکت های سهامی عام

  شرکت های سهامی خاص

شرکت های سهامی عام :

شرکت سهامی عام، شرکتی است که موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به عموم تامین می نمایند.

برای تشکیل شرکت سهامی عام، وجود افرادی که اصطلاحاً هیات مؤسس یا مؤسسین نامیده می شوند، الزامی است. هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، حداقل 35 درصد از سرمایه ثبتی آن باید توسط موسسین پرداخت شود که به آن سرمایه پرداخت شده می گویند. مابقی این مبلغ را سرمایه تعهد شده می نامند که حداکثر ظرف 5 سال باید پرداخت شود.

ویژگی های شرکت های سهامی عام:

• حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال است.

• تعداد مدیران ( هیات مدیره ) شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر است.

• تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد

• سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.

• سهم سرمایه موسسین نباید از ۲۰ درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.

• انتقال سهام در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت سایر سهامداران نیست.

• سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است.

• تعداد شرکا محدود نیست.

• عبارت شرکت سهامی عام باید قبل و بعد از نام شرکت، در تمامی مدارک ذکر شود

شرکت های سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه لازم در هنگام تاسیس منحصرا از طریق موسسین تامین می گردد. در این شرکت ها باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده گذاری شود.

در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و در این نوع شرکت نیازی به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد. تعداد شرکای آن کم تر از شرکت سهامی عام است لذا دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی باشد.

ویژگی های شرکت سهامی خاص:

• حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.

• تعداد مدیران ( هیات مدیره ) شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است.

• تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

• سرمایه شرکت تماما توسط موسسین تامین می شود.

• در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.

• سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بازار بورس نیست.

• انتقال سهام در شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت سایر شرکا است.

• تعداد شرکا محدود می باشد.

• عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل و بعد از نام شرکت در تمامی مدارک ذکر شود.

بعدی

(انواع سهام)

این صفحه را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید:

https://niciacademy.ir/-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c

قبلی

(بازار سرمایه)