عضویت ورود

روانشناسی معاملاتی

روانشاسی معاملاتی

گزیده ای از دوره آموزشی روانشناسی معاملات

معرفی دوره

خریداران و فروشندگان بر اساس متغیرهای اقتصادی یا خبرهای مربوط به اوراق بهادار، اقدام به معامله مینمایند. نحوه معامله و الگوهای رفتاری شکل گرفته برای اینگونه معاملات به نحوی است که میتوان به بررسی آنها پرداخت و بر اساس نتایج حاصل از این بررسی اقدام به معامله درست در جهت روند شکل گرفته در بازار نمود. روانشناسی معاملات، پارامترهای موثر در تصمیم گیری منطقی و دور از هیجان در معامله بر اساس رفتار فروشندگان و خریداران را تعیین میکند.