عضویت ورود
دوره های برگزار شده در دی ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1مبانی ورود به بازار سرمایه کد 1215 دی ماه18-20آقای عرفان محمدی
2تابلو خوانی کد 1220 دی ماه17-20آقای مهدی دهقان
3کدال خوانی کد 1121 دی ماه17-20خانم نگار قوامی پور
4آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد 1123 دی ماه17-20آقای امین بهمنش
5روانشناسی معاملات کد1229 دی ماه17-20آقای قاسم کریمی
6مبانی ورود به بازار سرمایه کد 2230 دی ماه17-20آقای حامد مظفری