عضویت ورود

دوره های رایگان

کدال خوانی

کد : 4010301

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : ایمان کرمی

تاریخ برگزاری : 11 اردیبهشت ماه
روز یکشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/02/11

اتمام مهلت ثبت نام

تابلو خوانی

کد : 4010201

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : حمیددرعلی

تاریخ برگزاری : 18 و 19 اسفندماه
روز یکشنبه و دوشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : مقدماتی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/02/18

اتمام مهلت ثبت نام

تحلیل صنعت دارو

کد : 4011501

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : فرشید اسکندری

تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت ماه
روز سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/02/20

اتمام مهلت ثبت نام

تجزیه و تحلیل صورت مالی

کد : 4011601

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : محسن ساکت

تاریخ برگزاری : 25 از اردیبهشت ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/02/25

اتمام مهلت ثبت نام