ورود

دوره های رایگان

تحلیل تکنیکال مقدماتی

کد : 4000601

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

تاریخ برگزاری : از 17 مرداد ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 136

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/05/17

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4001304

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

تاریخ برگزاری : از 9 مرداد ماه
روزهای شنبه و پنجشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 103

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/05/09

تحلیل بنیادی مقدماتی

کد : 4001002

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 18:00ساعت

استاد : حامد مظفری

تاریخ برگزاری : از 4 مرداد ماه
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 101

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/05/04

کدال خوانی

کد : 4000304

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : ایمان کرمی

تاریخ برگزاری : 10 مرداد ماه
روز یکشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 119

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/05/10