عضویت ورود

دوره‌های آنلاین

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کد : 4011602

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : شاهین احمدی

مبلغ نهایی : 6,900,000 ريال

تاریخ برگزاری : تمدید مهلت ثبت‌نام

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

تحلیل بنیادی جامع

کد : 4011002

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهدی دلبری

مبلغ نهایی : 19,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌ نام

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

تحلیل صنعت سیمان

کد : 4011505

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : محمدحسین نیاتی

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4011302

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : اویس باقری

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

کدال خوانی

کد : 4010302

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 04:00ساعت

استاد : محمدعلی کریمی

مبلغ نهایی : 990,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

تحلیل تکنیکال مقدماتی

کد : 4010603

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : اویس باقری

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌‌نام

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

تابلوخوانی

کد : 4010202

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : علی حیدری

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

تحلیل صنعت مس

کد : 4011504

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : پیام صالحی

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی