عضویت ورود
دوره های برگزار شده در خرداد ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1تحلیل بنیادی مقدماتی کد 161 خرداد ماه17-19آقای مجید مهرعلی
2کدال خوانی کد 112 خرداد ماه17-20آقای ایمان کرمی
3تابلو خوانی کد 238 خرداد ماه17-20آقای مسعود نور بخش
4تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 2811 خرداد ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
5تجزیه و تحلیل صورت های مقدماتی کد 1418 خرداد ماه17-20آقای پیام صالحی
6تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 31222 خرداد ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
7پرایس اکشن کد 1224 خرداد ماه17-20آقای اردلان عزیززاده
8آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری کد 2131 خرداد ماه17-20آقای ایمان کرمی