عضویت ورود
دوره های برگزار شده در تیر ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1مدیریت پرتفوی کد 122 تیر ماه17-20آقای علی حیدری
2روانشناسی معاملات کد 3110 تیر ماه17-20آقای دانیال آستانه
3تحلیل بنیادی پیشرفته کد 2812 تیر ماه17-20آقای مجید مهرعلی
4استراتژی معاملاتی کد 1113 تیر ماه17-20آقای امیر عجمی
5تحلیل صنعت کاشی و سرامیک کد 1214 تیر ماه17-20آقای محمد حسین حقیقی
6تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 3715 تیر ماه17-20آقای مهبد قندچی
7تابلو خوانی کد 3220 تیر ماه17-20آقای امیر رضا ملکی