عضویت ورود
دوره های برگزار شده در بهمن ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 181 بهمن ماه18-21آقای حسین زمانی
2کدال خوانی کد 214 بهمن ماه17-20خانم نگار قوامی پور
3تابلو خوانی کد 225 بهمن ماه18-20آقای عرفان محمدی
4سیستم معاملاتی ایچیموکو کد 126 بهمن ماه17-20آقای قاسم کریمی
5آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد219 بهمن ماه10-13آقای امین بهمنش
6تحلیل تکنیکال مفدماتی کد 289 بهمن ماه17-20آقای مهدی زرین آبادی
7فیلترنویسی کد 1313 بهمن ماه17-20آقای علی حیدری
8مبانی ورود به بورس کد 3114 بهمن ماه17-20آقای محمد رضانژاد
9تحلیل بنیادی مقدماتی کد1619 بهمن ماه17-20آقای مجید مهرعلی
10روانشناسی معاملات کد 2120 بهمن ماه17-20آقای قاسم کریمی
11تکنیک های معامله گری و مدیریت سرمایه کد1121 بهمن ماه16-19آقای محمدحسین کیانی
12آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری کد 1121 بهمن ماه17-18:30آقای علی حیدری
13سیستم معاملاتی ایچیموکو کد2223 بهمن ماه15-18آقای قاسم کریمی
14کدال خوانی کد 3125 بهمن ماه17-20خانم نگار قوامی پور
15تابلو خوانی کد3227 بهمن ماه17-20آقای علی حیدری