عضویت ورود
دوره های برگزار شده در اسفند ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد 313 اسفند ماه17-20آقای امین بهمنش
2تحلیل امواج الیوت کد 135 اسفند ماه16-20آقای علی رئوفی
3مبانی ورود به بورس کد 425 اسفند ماه18-20آقای عرفان محمدی
4تابلو خوانی کد 4210 اسفند ماه16-18آقای محمدحسین کیانی
5مبانی ورود به بورس کد5112 اسفند ماه16-20آقای یاسر فلاح
6تحلیل تکنیکال جامع کد 3713 اسفند ماه17-20آقای مهدی صالحی فرهادپور
7فیلترنویسی کد 2214 اسفند ماه10-13آقای سپهر سعادت
8کدال خوانی کد 4117 اسفند ماه18-21خانم نگار قوامی پور
9تحلیل بنیادی مقدماتی کد2620 اسفند ماه17-20آقای حامد مظفری
10روانشناسی معاملات کد 3123 اسفند ماه17-20آقای قاسم کریمی
11آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری کد2126 اسفند ماه17-20آقای محسن ابراهیمی پور