عضویت ورود
دوره های برگزار شده در اردیبهشت ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1تابلو خوانی کد 126 اردیبهشت ماه17-19آقای سید سوران حسینی
2فیلتر نویسی در سایت tsetmc کد 129 اردیبهشت ماه12-15آقای سپهر سعادت
3آشنایی با صندوق هایی سرمایه گذاری کد 1115 اردیبهشت ماه17-19آقای احسان شکراله بیگی
4تحلیل صنایع غذایی کد 1 318 اردیبهشت ماه17-19آقای محمد حسین حقیقی
5مبانی ورود به بورس کد 2126 اردیبهشت ماه16-20آقای مهدی صالحی فرهادپور
6تحلیل بنیادی پیشرفته کد 2 527 اردیبهشت ماه17-20آقای حامد مظفری
7تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 2828 اردیبهشت ماه17-20آقای مهبد قندچی
8آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد 2 130 اردیبهشت ماه12-15آقای امین بهمنش