عضویت ورود
دوره های برگزار شده در آبان ماه

ردیف

موضوعتعداد جلساتتاریخ شروعساعتاستاد
1آشنایی با مدیریت پرتفوی کد 231 آبان ماه17-20آقای حمید درعلی بنی
2تحلیل بنیادی پیشرفته کد 5110 آبان ماه17-20آقای مجید مهرعلی
3تحلیل تکنیکال پشرفته کد 6711 آبان ماه17-20آقای مهبد قندچی
4تحلیل تکنیکال جامع کد 7915 آبان ماه18-21آقای حامد ذوالفقاری
5آشنایی با افزایش سرمایه و مجامع کد 4323 آبان ماه17-20آقای امین بهمنش
6فیلترنویسی در سایت tsetmc کد 4230 آبان ماه17-20آقای سپهر سعادت